سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

اخبار و رویداد ها

اخبار و رویداد ها

« پویش فصل گرم کتاب» برگزار میگردد

آغاز« پویش فصل گرم کتاب» به صورت مشارکتی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و س