سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

فرقه و مذاهب

شیعه

 

سنی

 
توضیحات

 

دی ان ان