سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

مساجد فعال

مسجد یک

توضیحات

 

مسجد دو

توضیحات

 

مسجد سه

توضیحات

 

مسجد چهار

توضیحات

 

مسجد پنج

توضیحات

 

دی ان ان