سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

ریاست سازمان

 

آقای فرهنگ صفایی پور

 

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار بازدید
دی ان ان