سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

اداره برنامه ریزی و توسعه انسانی

محمد طارم

مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه انسانی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

آمار بازدید
دی ان ان