سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

اداره برنامه ریزی و توسعه انسانی

خانم حوریه نوروزی

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

RSS
12345678910انتها
آمار بازدید
دی ان ان