سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

اداره برنامه ریزی و توسعه انسانی

خانم شیما احسانی نیا

مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه انسانی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

حضور معاونت مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

حضور معاونت مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

اپراتور سازمان 0 2413 رتبه مطلب: بدون رتبه

حضور سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در نشست کمیسیون فر هنگی و اجتماعی مجمع شهرداران کلانشهر ایران در ماه 1397

اپراتور سازمان 0 1873 رتبه مطلب: بدون رتبه
RSS
12345
آمار بازدید
دی ان ان